Skip to main content

ESTRATÈGIES PER A LA REACTIVACIÓ DE LOCALS BUITS

Publicat el
13 Març 2023
Oriol Cesena

Els darrers censos realitzats per la nostra empresa certifiquen que la major part dels municipis han incrementat el nombre de locals buits. Dit d’altra manera, l’espai comercial urbà de bona part dels municipis catalans ha vist com la presència creixent de locals buits disminuïa el seu atractiu comercial urbà.

Les administracions locals, no alienes a aquest fet, han hagut de reinventar part de les seves polítiques públiques en matèria de comerç.
La necessitat de centrar els esforços en noves i innovadores polítiques locals s’està erigint un dels reptes majúsculs dels equips locals.

Es fa palès, doncs, que els municipis han d’incorporar noves iniciatives i tenir la capacitat de donar resposta a nous reptes que puguin sorgir. Com a tal, els programes que es derivin d’aquesta visió estratègica han de ser prou concrets per a ser operatius, però també han de resultar flexibles per a permetre la seva revisió i adaptació a les possibles dinàmiques de transformació. Tant aquelles que afectin la reactivació dels locals buits, com a la dinamització de l’activitat comercial i l’espai urbà, en general.

Una bona manera de plantejar-ho és a través de la definició d’un pla de treball que, de manera transversal, plantegi àmbits de millora. Tot seguit es mencionen els tres grans pilars de treball:

La visió transversal i integradora de l’espai comercial urbà, un element indispensable

El primer dels àmbits estratègics per a un projecte de reactivació de locals buits descansa en la clara necessitat de cercar espais de diàleg entre els diferents agents socioeconòmics del municipi a l’hora de compartir la necessitat de treballar en un projecte comú.

Per fer-ho caldrà activar tot un conjunt de mesures que contribueixin a aportar nous coneixements, a sensibilitzar i a mobilitzar als diferents agents implicats en la preservació de la qualitat de l’espai comercial urbà.

Fem referència, doncs, a mesures que ens han d’ajudar al fet que, tant persones propietàries dels locals, com potencials persones emprenedores de projectes de reactivació (siguin de caràcter econòmic, social o cultural), disposin d’un marc de debat i relació per compartir coneixements, inquietuds i projectes que contribueixin a l’activació i la millora de l’atractiu i la competitivitat de l’espai urbà.

Objectius específics

  • Impulsar un marc de treball favorable a la sensibilització dels agents socioeconòmics d’una ciutat, municipi o barri.
  • Identificar bones pràctiques i impulsar espais de treball col·laboratiu entre els agents que formen part de l’espai urbà i la seva activitat diària.

La imatge de l’espai públic i dels comerços, un element a millorar

En un segon àmbit trobem la imatge de l'espai públic; un municipi ha de posar els seus esforços en la reactivació i l’embelliment de l’espai urbà i el seu entorn. Molts pobles, barris i ciutats disposen d’edificis i espais que necessiten certa intervenció i ordenació per tal d’incrementar la seva funcionalitat (els usos i les activitats amb les quals siguin compatibles), però també la seva imatge (estat de manteniment, grau d’atractiu, impacte visual,...). Habitatges, equipaments i baixos comercials són elements que formen part indissoluble del paisatge urbà, i com a tal, s’hauria de treballar en la seva preservació i manteniment per tal de no generar un impacte negatiu a l'espai públic.

La realització de certs plantejaments basant-se en la recuperació d’alguns espais a l’altura dels ulls de les persones que circulen per l’espai urbà permetrien la generació de nous fluxos entre aquests, així com millorar la percepció de l’entorn i dels municipis. Tot plegat contribuiria tant a la millora de les condicions de vida de la població resident, com a l'increment del potencial econòmic de qualsevol barri o municipi.

Objectius específics

  • Millorar la imatge de l’espai urbà i del municipi com a lloc per a viure-hi.
  • Fomentar la vertebració i la connectivitat dels diferents espais del municipi.
  • Impulsar la millora de la imatge dels espais i edificis en desús.

La reactivació econòmica, social i cultural, un punt decisiu

El tercer i últim objectiu de qualsevol projecte de reactivació de locals buits cal centrar-lo a promoure la reactivació econòmica, social i cultural dels espais en desús d’una ciutat.

En aquest sentit, la reactivació dels baixos comercials en desús serà clau per retornar la vitalitat a l’espai públic, incrementar la diversitat d’activitats i promoure un context favorable per a la reactivació econòmica.

I com fer-ho? Doncs, en primer lloc, desenvolupament mesures de reactivació econòmica directa, on a través de la creació d’un context favorable per a l’arribada d’una iniciativa econòmica pugui reactivar un espai en desús. I, en segon lloc, a través de la revalorització dels espais amb la realització d’activitats efímeres, que trenquin amb la seva poca funcionalitat i siguin un actiu per a la ciutadania, incrementant així el seu atractiu per a un potencial emprenedor.

Objectius específics

  • Impulsar l’emprenedoria en el comerç com a mecanisme de reactivació de l’economia de proximitat.
  • Promoure la diversificació de l’activitat econòmica i la generació de nous llocs de treball.
  • Promoure sinergies entre els sectors més forts de cada municipi ja sigui l'entorn social, cultural o qualsevol altre.

En síntesi, els municipis es troben en la ineludible necessitat d’impulsar mesures que contribueixin a la recuperació d’un sector tan important com és el comerç i l’activitat econòmica urbana, altrament dita: de proximitat.

Darrers articles