Skip to main content

LA FORMACIÓ DE GESTORS D'ESPAIS COMERCIALS URBANS, UN REPTE INELUDIBLE

Publicat el
01 Febrer 2021
Oriol Cesena

És ben evident que en el context comercial actual, el comerç de proximitat dels nostres municipis, s’ha vist afectat per tot seguit de condicionants. 

A la presència de formes de comerç impersonalitzades, la modificació en la manera de comprar de les persones, i la irrupció de les tecnologies, ara hi hem d’afegir una pandèmia de futur incert, que ha acabat de contribuir a la pèrdua de competitivitat i atractiu de l’activitat econòmica dels nostres municipis.

El moment és complex, i davant d’una situació d’aquestes característiques, es fa ben evident que cal aplicar noves mesures amb un component molt més transversal que posi el comerç al centre de l’estratègia de qualsevol ciutat.

Un dels factors que, sens dubte, incidirà molt més en la recuperació i la modernització del teixit comercial de les ciutats és la formació de tots els agents econòmics que treballen dins l’activitat econòmica dels municipis. Fem referència, no només al teixit comercial dels municipis sinó també als equips polítics i tècnics de les diferents administracions locals, així com els organismes i les entitats territorials que els representen.

Precisament, en aquest context, és on les administracions públiques locals han de vetllar per la formació dels seus equips i amb una clara mirada posada en la capacitat de disposar de professionals capaços de dissenyar, impulsar i gestionar noves polítiques públiques per a l’enfortiment dels espais comercials urbans.

La qüestió no és menor doncs els beneficis de promoure la formació de professionals de la gestió d’espais comercials urbans són ben clars:

  • Per una banda, incidiran en la modernització i la millora dels nostres espais urbans així com de la seva activitat comercial urbana. Cal tenir ben present que la reactivació econòmica dels espais urbans porta implícita una major creació de llocs de treball i de creació d’activitat econòmica.
  • En segon lloc, la formació d’aquest col·lectiu contribueix al treball en equip, a la creació de grups de treball capaços de compartir experiències i bones pràctiques que han de permetre la creació de sinergies entre municipis i territoris.
  • De la mateixa manera, la formació d’aquestes persones professionals obre un camp al debat, a la participació i a la capacitació d’habilitats de gestió i professionalització dels espais urbans, sense els quals les ciutats no serien capaces de generar el suficient dinamisme dels seus habitants.

En síntesi, doncs, tot fa indicar que més enllà de la voluntat i l’impuls de mesures de dinamització del comerç per part de les administracions, fan falta persones amb sentit de lideratge i de capacitat de gestió d’espais comercials urbans. Ara més que mai, la seva formació resulta un repte ineludible per a les ciutats del futur.

Darrers articles