Skip to main content

Estudi i diagnosi del Mercat Municipal de Palamós

23 Mai 2018
Ajuntament de Palamós

L’Ajuntament de Palamós té la voluntat de realitzar un anàlisi i posterior reflexió en relació al Mercat Municipal de Palamós i els models de mercats municipals de futur.

És per aquest motiu, que ha encarregat a la nostra empresa, Focalizza, un projecte que combini tant diagnosi, conclusions, mesures de millora, així com una vessant més formativa i experiencial dirigida als propis paradistes.

A efectes de disposar d’un projecte complet, s’ha dividit en dos grans apartats. El primer apartat, l’Anàlisi i reflexions, té per objectiu estudiar, tant des de la perspectiva de l’equip de treball, així com des de del comportament i valoració de la clientela respecte aquest format comercial, el propi Mercat Municipal de Palamós. Els passos que s’hi inclouen, són els següents:

  • L’anàlisi in-situ del propi mercat municipal.
  • La realització d’un estudi d’hàbits de compra i satisfacció per part de la clientela (clientela local i visitants).
  • La redacció de possibles hipòtesis, amb els seus avantatges i inconvenients, respecte el possible model de futur del mercat de Palamós.

El segon apartat o Programa formatiu i experiencial té la finalitat de sensibilitzar els paradistes i introduir-los als models comercials dels mercats municipals del futur, i respecte la importància d’entendre nous models de gestió de les parades. Aquest, consta de les parts:

  • La organització de tallers formatius dinàmics per als paradistes.
  • La realització de visites a d’altres mercats municipals considerats casos d’èxit al territori català.

En definitiva, amb la realització d’aquest projecte es pretén disposar d’un document que determini les diferents hipòtesis que es podrien desenvolupar per a disposar d’un mercat ordenat, atractiu i molt professionalitzat, que pugui satisfer les necessitats dels seus habitants i visitants, i que es complementa amb una part pràctica dirigida als seus propis paradistes.