Skip to main content

Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU)

Què són les APEU?

Una Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU) és una zona geogràfica delimitada on el teixit comercial urbà i l'administració local treballen, de manera conjunta, per promoure i dinamitzar aquesta zona. A través de la creació d’una entitat publicoprivada que s’encarrega de la gestió d’aquesta àrea, ambdues parts porten a terme un pla d’acció que té per objectiu la dinamització comercial i econòmica de la zona. Les APEU són, per tant, un model de col·laboració i gestió publicoprivada que pretén aconseguir la professionalització i la millora competitiva de l’espai comercial urbà. Aquest model té el seu origen en el model anglosaxó conegut com a Business Improvement Districts (BID'S).

Per aprofundir amb més detall, podeu trobar més informació en els següents articles del nostre blog:

Descobreix els nostres projectes sobre les APEU

Pla de viabilitat de l'APEU del barri de Santa Eulàlia de L'Hospitalet

Principals característiques de les APEU

 • Necessitat de consens entre l’administració local i el teixit comercial de l’àrea.
 • Finançament per mitjà de quotes obligatòries per a tots els locals que es troben en l’àrea comercial delimitada.
 • Requereix un procés de votació entre els locals comercials que formen part de l’àrea comercial urbana delimitada.
 • Les APEU es caracteritzen per ser projectes planificats a 3 o 5 anys vista. Es tracta, doncs, de projectes que no donen peu a la improvisació sinó que requereixen una planificació estratègica durant aquest període.
 • Per posar en marxa el projecte, ha de ser aprovat pel ple de l’ajuntament.
 • Les mesures d’una APEU tenen com a objectiu complementar les actuacions que du a terme el propi ajuntament, i en cap cas substituir-les.

Funcions de les APEU

 • Impuls de la dinamització comercial urbana

 • Reforç de la competitivitat i la professionalització del sector

 • Millora de l’espai comercial urbà i la seva imatge comercial

 • Impuls de processos de transformació urbana de l’espai urbà

 • Impuls de la digitalització i implementació de les tecnologies dins l’espai urbà

 • Reactivació de l’estructura comercial urbana

 • Millora de la reactivació comercial de la zona delimitada de l’APEU

Quins són els principals beneficis en la implementació d’una APEU?

Les APEU ofereixen un ampli ventall de possibilitats per a ser concebudes com a espais de millora de l’atractiu urbà. Entre els seus principals beneficis trobem els següents:
 • Millora en la planificació estratègica de l’àrea comercial delimitada

 • Professionalització del sector

 • Eliminació dels freeriders

 • Transversalitat i creació de sinergies amb els diferents sectors econòmics i socials

 • Reactivació de l’àrea comercial urbana delimitada

Quins serveis oferim?

El nostre equip de treball disposa d’un ampli ventall de professionals amb experiència prèvia en la gestió i implementació de models de col·laboració publicoprivada. Els serveis que oferim són els que es detallen tot seguit:

Jornades de sensibilització i difusió

Oferim la possibilitat de portar a terme jornades, seminaris i col·loquis sobre models de gestió com els BIDs o les APEU, així com sobre bones pràctiques internacionals

Acompanyament en la implementació de les APEU

Treballem en el disseny i redacció dels plans necessaris per a la posada en marxa d’un projecte APEU

Assessorament especialitzat en les APEU

Desenvolupem projectes específics i necessaris per implementar un APEU (delimitació de la zona, anàlisi de la zona comercial,...)

DINAMITZEM JUNTS EL TEU TERRITORI

Vols parlar sobre tot el que podem fer per a dinamitzar el teu municipi?